Direct sexchatting online dating abbreviations mnm

Bijvoorbeeld minderjarigen, verstandelijk gehandicapten of mensen die slapen of onder narcose zijn.

Direct sexchatting-44

Direct sexchatting best dating self help books

In Nederland en België wordt men niet meer vervolgd op basis hiervan, omdat er vrijheid van meningsuiting is Godslastering in het algemeen is niet strafbaar.

Wel zijn er in diverse gemeenten vloekverboden uitgevaardigd in de vorm van een gemeentelijke verordening, maar daarop wordt nooit vervolgd vanwege de strijdigheid van deze verordeningen met de Grondwet.

Zo kan het verzwijgen van het feit dat een tot het gezin behorend kind het resultaat is van overspel worden aangemerkt als wangedrag dat de alimentatieplicht doet vervallen.

In de Nederlandse betekenis wordt dit ook gebruikt voor het ongewenst seksueel binnendringen door een ander, terwijl de ander niet in staat is zijn wil kenbaar te maken vanwege leeftijd, een beperking, et cetera.

Onder gedrag verstaat men gewoonlijk menselijk handelen, dan wel het nalaten ervan en aan seksueel wangedrag is vaak direct een slachtoffer verbonden.

De zedenwetgeving regelt daarnaast ook indirecter bescherming, door kaders te scheppen bij bijvoorbeeld de vertoning van pornografie met volwassen acteurs aan minderjarigen. In 2011 werd een verdachte inzake kinderporno in Nederland zelfs veroordeeld voor onder meer, maar nadrukkelijk, het bezitten van virtuele kinderporno.In het Belgisch Strafwetboek zijn de zedendelicten geregeld in Boek II, Titel VII.Daarbij worden ook enkele andere delicten behandeld, waaronder Sinds de zeventiger jaren bestaat in België net als in Nederland de neiging de strafbaarheid van allerlei zedendelicten te verminderen of op te heffen.Zo werd in Texas de sodomiewetgeving, voornamelijk gericht tegen homoseksueel geslachtsverkeer, pas in 2003 de facto teniet gedaan door een arrest van het Federaal Hooggerechtshof.Schennis van de goede smaak is in het Westen veelal niet meer strafbaar.Artikel 453 van Wetboek van Strafrecht vermeldt daarnaast nog .

Tags: , ,